ON PARMAK KLAVYE KULLANIMI

GĐRĐŞ – DERS 1

fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj ENTER
fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj ENTER
ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ENTER
ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ENTER
sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll ENTER
sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll ENTER
aaa şşş aaa şşş aaa şşş aaa şşş aaa şşş aaa şşş ENTER
aaa şşş aaa şşş aaa şşş aaa şşş aaa şşş aaa şşş ENTER

1 fff fff jjj jjj fff jjj fjf fjf jfj fjf jfj 
2 ddd ddd kkk kkk ddd kkk dkd dkd kdk kdk ddd 
3 fff jjj ddd kkk fkf kfk jdj djd kdk kdk jjj 
4 sss sss lll lll sss lll sls sls lsl lsl sls 
5 fff jjj ddd kkk sss lll fds jkl sdf lkj fjk 
6 aaa aaa şşş şşş aaa şşş aşa aşa şaş şaş aşa 
7 fşf jaj dşd kak flf jsj fkf jdj aja şfş 
8 aaa lll all lll aaa ddd lad dad şad şal 
9 fff aaa ddd fad sss aaa sad şad kaş faş 
10 dad fad sad lad ask all kal şal lal las 
11 lass fall lad fads laks dads ask a dask 
12 kal şal fal dal faş jaş daş ads all ask 
13 as a falls a jak jall fjak jaks jads as 
14 asa asa asad dala fal fala falaka kalfa 
15 kas kas kasa kaş kaş kaşa şaka şaka sal On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
Q Klavye Çalışma Notları

DERS 2 – E ve H harfleri

 E tuşuna sol el ORTA PARMAK ile vurunuz.
 Diğer parmaklar (özellikle işaret parmağı) temel sıra üzerindeki konumunu
korusun.
 H tuşuna SAĞ ĐŞARET parmağınız ile vurunuz.
 H tuşuna vururken, diğer parmaklarınız (K, L, Ş) tuşlarında dursun.
 H tuşuna vururken, parmağınız sürtünür gibi gitsin.
 Parmağınız büküklüğünü korusun, tuşa duraksamadan vurunuz.
 Dirsekleriniz vücudunuza yakın olsun.

1 aaa şşş sss lll ddd kkk fff jjj asd jkl 
2 ask al lad all lads şal şak şad kaş kaş 
3 jak jal faj daj aja ajak djak skaş slaş 
4 ddd eee ded ded see ded fee ded lee deşe 
5 ded sea ded lea ded ale elf elf eke ekeş 
6 els lea leaf led şed şek kej kel jel sel 
7 hhh jjj hjh hjh jfh jfh jdh jsh jah jah 
8 jhj has jhj had jhj she jhj ash jhj dash 
9 jhj fhj hdk hek leş keş she haş kaş heş 
10 ash dash fash sash hash lash heel shed 
11 a lass has had a salad dad sees a lake 
12 she held a sale he shall she feeds a lad 
13 hak hek ahe aha hal keh şeh şah leh haş On Parmak Klavye Kullanımı Dersi

DERS 3 – U ve G harfleri
 U tuşuna sağ el ĐŞARET PARMAĞI ile vurunuz.
 U tuşuna parmağınızı alçaktan uzatınız.
 G tuşuna sol el ĐŞARET PARMAĞI ile vurunuz.
 G tuşuna vururken, diğer parmaklar (D, S, A) yerlerinde kalsın.
 G tuşuna vururken parmağınız sürtünür gibi gitsin.

1 asd şak ded jhj dej khj fed lee had şad 
2 add salads sea lake şaka şela feel lale 
3 ada leeks she had he has a hala şal şek 
4 fff ggg fgf fgf fag fgf lag fgf sag fgf 
5 fgf jag fgf gag fgf hag fgf keg fgf leg 
6 faş laş gaş daş gaş geş gel gek lag leg 
7 jjj uuu juj juj due juj sue juj hue juj 
8 juj sug juj ujg juj dug juj hug juj lug 
9 jug uju ujk ujl ujş kuş jaş jeş duş daş 
10 use uses used useful us usual usage sus 
11 jjj uuu ddd ggg eee judge judges judged 
12 fag sag lag jag gag hag keg leg egg gel 
13 ulu kul kuşu kuşa duşu duşa duş aş şule 

DERS 4 – R ve I harfleri
 R tuşuna sol ĐŞARET PARMAĞI ile vurunuz.
 Parmağınızı üst sıraya bükük olarak uzatınız, vurunca hemen çekiniz.
 Parmağınız tuşa alçaktan (sürünür gibi) gitsin.
 Diğer parmaklarınız temel sıradaki şeklini korusun.
 I tuşuna sağ ORTA PARMAK ile vurunuz.
 I tuşuna orta parmakla vururken, diğer parmaklar (özellikle işaret parmağı)
gereksiz yere temel sıradan kalkmamalıdır.

1 fds jkl ded juj fgf jhj hag leş dug jfj 
2 a lass uses a flaş all lads had a judge 
3 sell su kek full kek şek hek hak sal saf 
4 fff rrr frf frf jar frf far frf rag frf 
5 frf are frf ark frf red frf fur frf rug 
6 kar kur sar far frf ruf ref laf def saf 
7 kkk ııı kkk kık kıd kık lıd kık dıd kık 
8 kık dış duş ışı şık ahı alı akı adı kış 
9 kışı kışa ılık al dadı salı şık ışıl şu 
10 ark lark dark hark rak rakı kur kuru arı 
11 he her here he had a rug her red dresses 
12 su sulu suluk ışık ılık aşı kur arı kırı 
13 kuru farı al arılar kırda rakılar şurada On Parmak Klavye Kullanımı Dersi

1 fff jjj fff jjj ddd kkk dkd kdk fjdk jfkd 
2 sss sss lll lll sls lsl aaa şşş aşa aşa şaş 
3 fj fj fjf fjfj fja fja jaf jaf faj faj jaf 
4 af af afa afa aş aş aşa aşa şaf şaf faş faş 
5 afşa afşa şafa şafa faşa faşa fff jjj aaa 
6 kaş kaş şak şak şaka şaka kkk ddd ada ada 
7 sss lll sal lal kal kala lak laka kalas kal 
8 ggg hhh fgf fgf jhj jhj gag hag hak hal şah 
9 jjj uuu juj ulu kul kuş kuşa duş duşa aş su 
10 uuu sss usul usul lll sss ulus ulus full fu 
11 eee ddd ded ded ede jak jek jel dede sel de 
12 keles selek kale eda ela hale jale lale she 
13 ufu ufuk kule kale kuşu kuşa kuşe duşu duşa 
14 kalas al şafak gel de şule has a flue glass 
15 seda has a leg hale ufuk guguk al eda gelse 
16 jale kuş kafese gelse dese eda da kalsa 
17 şule kuşla usul usul kuru duş al 
18 şelale has added fasse head glasses 
19 kar kar kara kara karala karalar karalara 
20 har hara her herhale herhalde ılık rakıda 
21 dul dulu dula sur sura sure hulk sulh kul 
22 husus duru dura kura urfa uslu ufak ulusu 
23 kel kele el elek leke fel fele felek fala 
24 şer şeref şek şeker her seh seher seherde 
25 sır sıra sırala ısla ıslak fıkra fıkralar 
26 kır ırak kas kaşık hasır hırka ıslah kral 
27 helal ufak arıları farklı kaşıkla halklar 
28 halkla ıslak halıları şurada sakladılar 
29 kuralı sahada kuşları dallarda aradılar 
30 seda kara kuru dalları ufak ufak salla 
31 ruhsar kulun şakalar eder eda da susar On Parmak Klavye Kullanımı Dersi

DERS 6 – (.) NOKTA ve T harfi
 Nokta tuşuna sağ elin SERÇE PARMAĞI (küçük parmak) ile vurulur.
 Diğer parmaklar yerlerinden kalkmaz.
 Kol veya dirseğin duruş pozisyonunda bir oynama olmaz.
 T tuşuna sol ĐŞARET PARMAĞI ile vurunuz.
 Parmağınızı bükük ve alçaktan uzatınız.
 Korkusuzca vurunuz ve parmağınızı hemen temel sıraya çekiniz.
1 fgf jhj frf juj ded klk aıd dıd her rug 
2 she lake a dark red rug has kıl kıl sır 
3 aka saka ulu sulu şal şala şaka fal laf 
4 … ş.ş ş.ş ş.ş jş. aş. sş. dş. fş. eş. gş. 
5 hş. jş. kş. lş. ak. al. aş. kaş. kuş. deş. 
6 dar. dır. sır. kır. dur. ler. leş. durur. 
7 fff ttt ftf ftf fat ftf ket ftf let ftf 
8 ftf set ftf hat ftf sat ftf hıt ftf fut 
9 kat tat tak tek ata atı ret raf ter tır 
10 tare tear fur kur ark dark hark red are 
11 she has a date. kırk askı. he had a rug. 
12 sar sarar darı sarı duru kuru kutu tatlı 
13 kış ılıktı. alkış durdu. hala tatlı aldı. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 7 – O ve SOL SHIFT tuşları
 O tuşuna sağ YÜZÜK PARMAĞI ile vurunuz.
 O tuşuna vururken küçük parmak havaya kalkmamalıdır.
 Vuruş esnasında sağ dirseğinizin yana doğru açılmamasına dikkat ediniz.
 SOL SHIFT tuşuna sol elin SERÇE PARMAĞI (küçük parmak) ile basılır.
 Diğer parmaklar temel sıradaki yerlerinden oynamaz.
 Sol shift tuşu bulunduktan ve parmak üzerine geldikten sonra basılı tutulur ve
sağ el ile ilgili tuşa vurulur.
 Tekrar yerine temel sıra üzerine getirilir.
1 fgf jhj frf juj ded kık ftf ş.ş kış. al. 
2 get her a set. at late date. rate hate 
3 ışık şaka takıldı. kara kartal saklı. 
4 lll ooo lol lol lot lol got lol hot lol gol 
5 lot rot lol dot lol jot lol tot lol sot lol 
6 lol loş koş şok tok kor ola oto alo ora kol 
7 juk hak uju ufu ufuk lol oku okul tok toklu 
8 kal kor koru rol kol kolu koltuk orgu koruk 
9 aol sol dol fol gol hol jol kol lol şol lol 
10 jjj Ja Ja Jak Jak Kal Kal Laş Laş Şak Şak 
11 jJa kKa lLa şŞa jUj klk Judd Kıdd Lode Jr 
12 Hak Kah Lak lda Kek Jude Usual Oakes Ours 
13 Hal Judo Jet Kat Kutu Lale Şems Ulu Ilık Ot 
14 Lades Seda Hat Odası Ukala Kulak Sedat Ulak 
15 Jake does. He had salads. Look our jokes. 
16 He should go to states. Our horse had lost. 
17 Kuş al. Laleler soldu. Jale kırda koştu. 
18 O hırsla okula geldi. Kek kes. Şef şaşırdı. 
19 Kara kutular satıldı. Kukuleta kafeste kaldı.
20 Okul korosu horhoru okudu. Fıstıklı şeker olur. 
21 Sokollu hoşafa roka attı. Jaguar lorası solladı. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 8 – W ve SAĞ SHIFT tuşları
 W tuşuna sol YÜZÜK PARMAĞI ile vurunuz
 W tuşuna vururken küçük parmak havaya kalkmamalıdır.
 Diğer parmaklarda olduğu kadar, küçük parmakta da hafif bir kalkma olabilir.
 SAĞ SHIFT tuşuna sağ SERÇE PARMAK(küçük parmak) ile basılır.
 Diğer parmaklar temel sıradaki yerlerinden oynamaz.
 Sağ shift tuşu bulunur ve üzerine basılı tutulur. Sonra sol el ile ilgili tuşa
vurulur.
 Vuruş işleminden sonra parmak tekrar temel sıraya Ş’nin üzerine getirilir.
1 ftf lol frf juj ded kık toto ut rot dot 
2 Lad took the gold. He asked a just fee 
3 Haluk hasta. Haşhaş sattık. Jetler korur 
4 sss www sws sws low sws saw sws row sws 
5 sws hew sws few sws dew sws sew sws tew 
6 sew sow weak week wear ware low how saw 
7 FFF Fş Fş fFş dDş şŞş aAş gGş eEş rRş tTş 
8 Sadş Dadş Fadş Geeş Regş Edaş Adaş Teaş 
9 Floş Gere Dere Dadı Rakı Salı Altı Fırat 
10 We saw her look at the gate. We draw few dewar. 
11 We had left a jade goods. Flora was well. 
12 Seda kaşık attı. Fukara şarkıları etrafı sardı. 
13 Saksıları arka arka sırala. Altı kutu sar. 
14 Haluk hasta oldu. Aslı dut aldı. Aşık olsak. 
15 Sarı sarı kartallar karlı tarlalar ararlar. 
16 Tuş et. Tuş ol. Tel atla. Tel atla. Dede koş. 
17 Ata otu at. Ata et koklat. Folu şurada tut. 
18 Sırada ısrar et. Sahada sekerek gel. Dert ol. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 9 – N ve Đ harfleri
 N harfine sağ ĐŞARET PARMAĞI ile vurunuz.
 Diğer parmaklarınız bükük şeklini bozmamalı ve temel sıra üzerinde
kalmalıdır.
 Đ tuşuna sağ KÜÇÜK PARMAK ile vurunuz.
 Đ tuşuna vurur vurmaz, parmağınızı yerine (Ş tuşunun üzerine) çekiniz.
 Đ tuşuna vururken parmağınız bükük durumunu korusun.
1 Low sow how row tow saw law dalw jaw raw 
2 We. Weed. Feed. Reed. Seed. Durk was jealous 
3 Taş. Tuş. Satırları altışar defa tekrarla. 
4 jjj nnn jnj fan jnj ran jnj dan jnj san and land 
5 jnj sın jnj kın jnj dın jnj lın jnj near ran front 
6 jan kan han lan şan fan dan san ana fen sen kana 
7 iii şiş şiş işi şji ids ifş diş dişi işi fiş jil fil 
8 iii ifş kiş kil kik tik gig rig iki aki fiş şiş şişe 
9 fill hill rill drill grill hair fair their fine rain 
10 She will ait. It is white. We went to the store. 
11 We should go to Sweden. He likes what he does eat. 
12 Nesrin annenin tonton ellerini sıktı. Read this. 
13 Gelin ertesi Salı gitti. Nuri sahte altını aldı. 
14 Đsrafil gelini getirin dedi. Sinan iki ton geldi. 
15 Nuri iki kutu erik getir. Nida ile Eda şan aldı. 
16 Kedinin adı Tonton. Kilona dikkat et Wolf. 
17 Sona kalan dona kalır. Naz aşık usandırır. 
18 Sws wel Wel war War was Was alwa few wird 
19 Where where wheras high highwals fil file 
20 Elif file şarkı okudu. Şehir onu dinledi. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 10 – B ve M harfleri
 B tuşuna sol ĐŞARET PARMAĞI ile vurunuz.
 B tuşuna sol el işaret parmağı ile vururken parmağınızı bükük uzatınız parmak
ucu ile vurunuz.
 B tuşuna vururken elinizde ve dirseğinizde kavislenme olmamasına dikkat
ediniz.
 M tuşuna sağ ĐŞARET PARMAĞI ile vurunuz.
 M tuşuna vururken, elde ve dirsekte yanlara doğru açılma olmamasına dikkat
ediniz.
1 aşsldkfjgh fjdkslaş sldkfjgh fşdkslaş 
2 We are sure he asked us for these. 
3 Okan şu koruda koştu. Şu okulda okuduk. 
4 fff bbb fbf fbf bud fbf bus fbf but fbf bor bot 
5 fbf rob fbf sob fbf fob fbf hob fbf job fbf tob 
6 bor bar bir bek ben bin bal bul bab aba ebe oba 
7 bon bona abana bir bur bor bora boran bin bilin 
8 jjj mmm jmj jmj jam jmj ham jmj dam jmj ram jmj 
9 jmj rum jmj hum jmj sum jmj mum jmj gum jmj kum 
10 mal mel jam ama kam kem dem kim sim rom rum rem 
11 mala kama lama mil kim sim selim kimde ses sesi 
12 She will be taking those blue books to Bloke Bold.
13 Most of the fame went to John who had been working.
14 Babam kaba saba olanları araba ile attı. Elek aldı.
15 Bu biberler bana buruk tatlı geldi. Emel burada ol.
16 Komşu bana baktı. Masadaki bardak maalesef kırıldı.
17 Selami benim arkadaşımdı. Kemal seni unuttum sanma.
18 Dokları adım adım aramadım. Dadıları odama almadım.
19 Gemi geri geri iki saat gitmiş. Memur alalım demiş.On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 11 – C ve Y harfleri
 C tuşuna sol ORTA PARMAK ile vurunuz.
 C tuşuna vururken, özellikle işaret parmağının alt sıraya inmemesine
dikkat ediniz.
 Parmağınızı hızla hareket ettirip C tuşuna vurunuz.
 Y tuşuna sağ ĐŞARET PARMAĞI ile vurunuz.
 Parmağınızı bükük ve (sürtünür gibi) alçaktan uzatınız.
 Tırnak ucu ile ve ani hareketle vurup parmağınız çekiniz.
1 fjg fjg jfh jfh jdk jdk ksl ksl laş laş 
2 jmj fmj kmk fmf lml jama Mat Tom Ham Sam 
3 Mrs Lamb would like to take on teh job we offered.
4 ddd ccc dcd dcd cod dcd cot dcd cob dcd cog dcd 
5 dcd cut dcd cub dcd cur dcd cud dcd cob dcd cat 
6 aca acı cak cik ece ucu sac cam cem cır cer cek 
7 acem cemal celil ece gece camcı cacık salcı cam 
8 jjj yyy jyj jay jyj hay jyj lay jyj bay jyj say 
9 jyj kay jyj day jyj ray jyj may jyj gay jyj way 
10 uyu yut yurt yaş yak yek yıl yel yol yok iyilik 
11 yat yatak yit yitik ayak uyak kuyu kuyuya yanık 
12 sty try fry dry cry wry dice rice mice nice trice
13 fray stay gray stationary ceiling council scent 
14 Jandarma bujiyi buraya koymuş. Ayla kaya saymış. 
15 Ceyda amcama caka satmış. Yusuf camları takacak. 
16 Dicle cimcimeyi yaraladı. Yeşim kutuyu koy. 
17 Yakup yolda yoruldu. Yatalak Ayşe iyileşti. 
18 Yoksul kişiye iyilik iyidir. Yaşar yaşadı. 
19 Cimri tacir Ceyhan Ticaret Lisesine gitmiş. 
20 Ceren ceketlerini otelciye rica ile bıraktı. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 12 – P ve V harfleri
 P tuşuna sağ KÜÇÜK PARMAK ile vurunuz.
 P tuşuna parmağınızı bükük uzatınız, parmak ucu ile vurunuz.
 P tuşuna vururken el ve dirseğinizde dışa doğru bir açılma ve kavislenme
olmasın.
 V tuşuna sol ĐŞARET PARMAĞI ile vurunuz.
 Bilekte yukarı doğru kavislenme, dirsekte dışa doğru açılma, parmaklarda
havaya kalkma olmamasına dikkat ediniz.
1 dcd jyj dcd fbf jhj fgf lol yet cay yes call come 
2 frf juj jmj ben ban nem dem dim felek jeton sakin 
3 He sent us a ticket for Jersey. She will buy a new cloth.
4 Yarın yaya olarak yeni yoldan gidelim. Canım acıdı. 
5 şşş ppp şşş şşş cap şşş lap şşş rap şşş jap şşş 
6 şşş dip şşş sip şşş hip şpş lip şpş nip şpş pip 
7 kep kep kop kop sap sap pek pek pay pay ipi ipi 
8 pot pot sap dep yap yup hop top pop pap pep tıp 
9 fff vvv fvf fvf vaw fvf van fvf vat fvf vet fvf 
10 fuf eve fuf vie fuf via fuf very fuf give lives 
11 nev nev dev dev vay vay var var yuv yuv avı avı 
12 vur ver var ova ava eve van vak dava kivi nevin 
13 tup cup sup pop fop mops live hive save wave gave 
14 canvas reviews revues patient presence principle 
15 Pilli pikapta pop dinleyip peşpeşe oynadık. 
16 Verem evvelce varmış. Vakit varken evvela vergini ver. 
17 Veli evde de kavgaya alev verdi. Vadeli mevduat varmış.
18 Paslı paraları kapakla kapat. Papatya parkı paylaşıldı.
19 Vekili işi severek yapıyordu. Avukat varlıklı idi. 
20 pupilla palpebra epiphora diplopia photophobia On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 13 – Q ve X harfleri
 Q tuşuna sol KÜÇÜK PARMAK ile vurunuz.
 Q tuşuna parmağınızı bükük uzatınız, parmak ucu ile vurunuz.
 Q tuşuna vururken el ve dirseğinizde dışa doğru açılma ve kavislenme
olmasın.
 X tuşuna sol YÜZÜK PARMAĞI ile vurunuz.
 X tuşuna yüzük parmağı (S’ye vuran parmak) ile vururken, elimiz veya
bileğimiz içeri doğru kavislenmemeli.
 Duraksamadan tek bir hareket ile vurunuz, tuşu itmeyiniz.
1 şşş fuf jhj dpf kpf pot van cop map şap eve give 
2 Daniel may have you give back a few paper journals. 
3 Vergi verenler vatan sevgisini ispatlamış oluyor. 
4 aaa qqq aqa aqa qud aqa aqua aqa equal aqua 
5 aqa kuin aqa quit aqa qip aqa quill qqa aqa 
6 squad quins quint quilt query quard quickly 
7 sss xxx sxs sxs tax sxs lax sxs pax sxs wax 
8 sxs sex sxs hex sxs vex sxs rex sxs cox sxs 
9 exceed except axcess extra box boxes mix fix 
10 Keep quite in that queue. Taxi will be late. 
11 ques quali seque quwer woque aquel qualifi fix 
12 cervix appendix reflux anorexia toxic exoph exists On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 14 – Z ve Ğ harfleri
 Z tuşuna sol KÜÇÜK PARMAK ile vurunuz.
 Parmağınızı duraksamadan uzatınız, tek hareketle vurunuz.
 Ğ tuşuna sağ KÜÇÜK PARMAK ile vurunuz.
 Ğ tuşuna parmağınızı bükük uzatınız, parmak ucu ile vurunuz.
 El ve dirseğinizde dışa doğru bir açılma ve kavislenme olmamalı.
1 axs aqa fxf fcf axs xaj sex vex tax quit aqua quad 
2 Just have one box of new grey mats pocked quickly. 
3 Hal had a half quart of squash in his quaint hash. 
4 aaa zzz aza aza zoo aza zinc aza zeal aza azure aza 
5 zip zero size gaze jazz daze haze lazy crazy puzzle 
6 jaz haz kaz laz yaz taz saz fazla zaman solmaz zula 
7 şşş ğğğ şğş şğş şiğ şiğ iği iği iğiş iğiş şağ şağ iğe 
8 şğş dağ şğş sağ şğş sığ şğş ağa şğş ağu şğş eğer şğş 
9 ağa ağar tuğ tuğu tığ tığı tığa sağa sağar yeğ yeğen 
10 ağır ağıl yağ yağlı tuğ tuğun eğe eğer değ değer 
11 Ozzie made a ham glaze jam as Mr. Mize dozed. 
12 Zack was amazed when Mazie come home from to zoo. 
13 Zarar eden soğancı ağır ağır zam yapıp zararı aza indirdi.
14 Sağdan soldan yağan yağmurlar dağdan aşağı akıyordu. 
15 Eğeyi sağa doğru attı. Kuğular şu ağaca uğradı. 
16 Kağnılar Ağrı dağına ağır ağır soğan taşıyordu. 
17 Zarar azar azar artmış. Zamlı kuzu eti yemeyiz. 
18 feza leziz terazi zar zakkum kağıt yoğurt kaşağı 
On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 15 – Ö ve Ü harfleri
 Ö tuşuna sağ ORTA PARMAK ile vurunuz.
 Ö tuşuna orta parmakla vururken, özellikle işaret parmağının alt sıraya
inmemesine dikkat ediniz.
 Parmağınızı hızla hareket ettirip Ö tuşuna vurunuz.
 Ü tuşuna sağ KÜÇÜK PARMAK ile vurunuz.
 Ü tuşuna parmağınızı bükük uzatınız, parmak ucu ile vurunuz.
 El ve dirseğinizde dışa doğru bir açılma ve kavislenme olmamalı.
1 haze doze jazz zone zing zinc size zero zeal ozone 
2 yağ sağ dağ sağa sağda sağdan oğlan eğe yeğ iğne 
3 Doğan yeni doğan oğluna kuğu armağan etmiş. 
4 kkk ööö kök kök kör kör gör gör öke öke öle öle öte 
5 köz köz göz göz ört ört örs örs sör sör bön bön böm 
6 örs örse göm gömlek yön yöne yönet yönetim kör körü 
7 göl gölet köle köyler yöre yöresel töre tören öneri 
8 şşş üüü şüş şüş şül şüş şül şüş şiü şüş şğü şüş lüş 
9 şüş şüğ şüğ şüp şüi şüi düş düş üşü üşü üşür düşler 
10 tül kül gül ütü akü üye güz güzel gün gündüz gönlüm 
11 Guguk kuşunun gündüz güzel ötüşü gözlenebilir. 
12 Gülün ölümsüzlüğü güzelliğindedir. Güller güzeldir. 
13 Güzel gözlerinizle dün bize bir ömür verdiniz. 
14 Göle düşen yaprakların görüntüsü müthişti. 
15 Cömert Ömer köre epeyce miktarda para ödedi. 
16 Öğretici olarak söyledikleri öyle doğru değildi. 
17 Gümrük görevlisi görgülü köylüye hayran oldu. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 16 – Ç harfi
 Ç tuşuna sağ YÜZÜK PARMAK ile vurunuz.
 Ç tuşuna yüzük parmağı (L’ye vuran parmak) ile vururken, elimiz ve bileğimiz
içeri doğru kavislenmemeli.
1 add had jag gas ask ash sash glad flags flash 
2 asa dad kas ley şan mart akile salaş file göz 
3 A lass had a jag. A glad lad. Ask a sad lad. 
4 lll ççç lçl lçl çlç çlç çal çel çul çak çek çan 
5 çal çlç çat çlç çıt çlç çar çlç çok çlç çan çek 
6 açı açık taç taça seç seçim çağ çağla çay çakır 
7 çat çatı çatık çakı çakın çam çamlık çiz çizik 
8 maç maçı taç çakı çark çarık çarşı çakmak çapa 
9 Çiçek için çimi üç sıra çit ile sar. Çanlar çalıyor. 
10 Çocuklar çoğu kez çarşıya çıkmayı sever. Çakı açık. 
11 Çocuklar yüksek yerde uçurtma uçuruyorlardı. 
12 Çetincan Çiğdem için fesleğen çiçeği toplamış. 
13 Çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kes. 
14 Çakı açık olduğu için kesti. Çam için çit arar. 
15 Gece gelen gelin alayı ertesi sabah geri gitmiş. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 17 – (,) VĐRGÜL
1 a b c d e f g ğ h ı j k l m n o p r s ş t u ü v y z. 
2 Karşıt görüşlerle tartışmak doğaldır. 
3 Remember to go and to ask her to pay the flat. 
4 Üzgün güreşçi ürkek ürkek güreşip pes etti. 
5 şşş ,,, ş,ş ş,ş şi, şi, iş,iş, şil, şil, şiş, şilş 
6 şaş, şap, şağ, keş, kaş, kuş, küş, eğe, ağa, şak, 
7 Şakir, ekşi yemişi yemiş, şıra içmiş, gelmiş. 
8 Şahin şurup içip ekşi ekşi baktı, ıslık çaldı, gitti. 
Bir zamanlar, devlet dairelerinde, noterliklerde ve bazı 
evlerde takırdayıp duran daktiloların yerini bugün artık 
bilgisayarlar almış bulunmaktadır. O günlerde, gece kuşu 
yazarlar komşularını da tatlı uykularından uyandırırlardı. 
(;) NOKTALI VĐRGÜL
1 ş;ş ;;; gibi; derken; gezer; tozar; okur; bakar; 
2 ;ş; bekler; düşünür; konuşur; siler; süpürür; yıkar; 
3 ;;; board bored; sight cite; chute shoot; birth berth;
Mavi, yeşil sıra sıra duran kitaplar; cilası atmış, tozlu
raflar; eski kitapçı dükkanını diğerlerinden hemen ayırıyordu.
Pencereyi kendiniz açarsanız iyi hava gelir; ama başkası
açarsa cereyan olur.
(-) TĐRE ĐŞARETĐ
1 gel kar sor yar fuar kupa to ask, to go, to let him 
2 Kara kara dağlar arkasında bir ev var. 
3 Dadım odada dedeme damla damla dut suyu vermiş. 
4 — şşş ş-ş ş-ş sağ-sol biz-siz beş-on kış-yaz alt-üst
5 over ane-third are part-time day-release –gen, -genic 
6 zar-zor kal-kel alış-veriş bir-iki kar-zarar gel-git 
7 Lugat-it-Türk Van-Muş, arpa-yulaf sarı-lacivert 
8 Her father-in-law asked for all-wood yellow socks. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi

DERS 18 – (?) SORU ĐŞARETĐ
1 fjgh fjdkslaşsldkfjg hfjdkslaşsldkfjgh 
2 Jack Hall had a sale, Gala shall add half a glass. 
3 If they wish, he may maket he forms fort he disks. 
4 Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. 
5 ??? ŞŞŞ ş?ş ş?ş Now? What? Will you? Why not? 
6 Ne? Nerede? Kim? Kimde? Neden? Saat kaç? Ben mi? 
7 Kim gelmiş? Geç mi kaldım? Bu ev kimin? Ne dedi? 
8 Onlar gitti mi? Annen evde mi? Bugün sınav var mı? 
SHIFT TUŞLARINA BAKIŞ
1 Jack Hall had a sale. Gala shall had half a glass. 
2 Did my banker, Mr. Mavann, analyze my tax account? 
3 You will write quickly. Zeus, Apollo and Xerxes. 
4 Birgün Çankaya civarında karşılarına Atatürk çıkar. 
5 Dilek Yarımadası Aydın ili sınırları içinde kalır. 
6 Mustafa Kemal Atatürk-Türkiye Cumhuriyeti 
(:) ĐKĐ NOKTA ÜSTÜSTE
1 ::: ş:ş ş:ş i:i i:i i:i kaş: koş: Şöyle: Derim ki: 
2 Adres: Saat: Tarih: Kime: Konu: Şu: From: To: Date: 
3 Şuna: Alınan tarih: Gidilecek yer: şöyle sıralanır: 
4 Delivery period: One month: Price: Net ex Works: On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
Q Klavye Çalışma Notları
Uludağ Üni. Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr.Gör.Fikret CEYLAN
28/56
DERS 19 – (‘) APOSTROF – KESME/AYRAÇ-TEK TIRNAK
1 Hareket etmeyen zincirlerin farkına varamaz.
2 Çay suyu çok tutulursa çay açık olarak içilecektir.
3 Bert read where she could stop to buy gas and oil.
4 ‘‘‘ Ata’ya Ankara’da Atatürk’ten Çanakkale’den Çan’a
5 Suşehri’nde doğmuş, Sivas’ta okumuş. Tokat’a gitmiş.
6 I’m, It’s we’ll Don’t do. It’s Mark’s work, but he’s unwell.
7 Apostrof rakam yanında ise, dakikayı gösterir.
SHIFT-LOCK KEY (BÜYÜK HARFLERLE YAZMA)
1 O akşam herkes AHMET’Đ ARIYORDU.
2 OKTAY ve TAMER yarın ĐSTANBUL’A gidecekler.
3 UZAK TOPRAKLARIN EFENDĐLERĐ: Asaf TURAN
4 Yarışmaya DUYGU, BAŞAK ve CEYLAN katılacaktır.
5 FĐKRET yarın BURSA’ya dönecek.
6 Meetings held in LONDON, LIVERPOOL and MANCHESTER.
7 Both TONY and KATLEEN were present at the party.
8 INTRODUCTION: Modern Offices by THOMAS GREEN.
9 AIDS Adult Immundefenşinsi Sendromu
EKG Elektrokardiyogram
MR Magnetik Rezonans
BT Bilgisayarlı Tomografi
TĐT Tam Đdrar Tahlili
WBC White Blood Cell Count-Lökosit sayısı On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 20 – YANLIŞ TÜRLERĐ
Yanlış harf vurmak Yaklış harf vurmak
Harf atlamak Harf atamak
Fazladan harf yazmak Fazkladan harf yazmak
Kelimeyi yarıda bırakmak Kelimeyi ye yarıda bırakmak
Fazladan kelime yazmak Fazlada kelime kelime yazmak
Kelimeyi tamamen atlamak Kelimeyi atlamak
Aralık çubuğunu gereği gibi Aralık çubuğunugereği gibi
kullanmamak; eksik ara vermek kullanmamak;eksik ara vermek
Fazla ara vermek; aralık Fazla ara vermek ; aralık
çubuğuna fazladan vurmak çubuğuna fazladan vurmak
Đki harfin yer değiştirmesi Đki hafrin yer değiştirmesi
Đki kelimenin yer değiştirmesi Đki yer kelimenin değiştirmesi
Kelime yakıştırarak, benzer Kelime yakıştırıp,benzeri kelime
kelime yazmak yazmak
Satır sonunda kelime bölerken, Satır sonunda kelime bö
kesme çizgisini kullanmamak lerken kesme çizgisini kul….
Düz yazılarda, satırları aynen Düz yazılarda, satırları
izlemeyerek bir satırdan diğerine aynen izlemeyerek bir satırdan
aktarmalar yapmak diğerine aktarmalar yapmak
Đki satırın yerine değiştirmek,
satır atlamak ya da bir satırı iki kez yazmak.
Daktilo yazarken, hergün bir ilerleme elde etmeye 10
çalışmak gerekir. Başka bir kimsenin bizden üstün 20
olmasının fazla önemi yoktur. Başkaları ile yarış 30
etmek gereksizdir. Asıl yarış, kendi kendimiz ile 40
olanıdır. Amaç, hergün kendi kendimizi geçmektir. 50
Testler ve hedefler, durumumuzu ölçmeye yararlar. 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 21 – ALFABE TUŞLARININ TEKRARI (A-B-C)
aaa ata aya ala bana vana nane manila
acı açı açık açamam ana analar ajanda
aja aka aba aba faal afani kan kayada
kara hara mala dada kakma almak kartal
anemia atrial aphonia alphagia aphasia
Ağaçlara dadanan kara kurtlar artık kalmamıştır.
fbf bbb bal bala baş başlar başlarında
boş boy boya boyamış bak bakmış babama
aba aba oba bay boyun bot bayana bayat
bira bulut bulaşık buzlu bütün bol bib
bilirubin brachium basali benign bilogy
Bonoları babamla beraber bankaya yarın yollayın.
dcd ccc cam cama camda camdan acı acılar
Can ucu ucun ucuna az cazını cazcınızdan
Cem camcı ece ceket ciklet cici koca cep
cüce acemi acele cemre ecele cisim iclal
calcaneus cervical microscope carcinogenic
Camcı iki ayrı camı camiye acele acele takmıştı.
Beş vuruş bir kelime sayılır. Đki kelime arasında 10
kalan boşluk yani ara, nokta ve virgülden sonraki 20
boşluklar, satır sonunda kol atma da, tıpkı harf- 30
ler gibi, birer vuruş sayılır. Metinlerin sağında 40
bulunan sayılar kelime toplamını, altındakiler de 50
yarım kalan son satırın kelime sayısını gösterir. 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
Q Klavye Çalışma Notları
Uludağ Üni. Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr.Gör.Fikret CEYLAN
31/56
DERS 22 – ALFABE TUŞLARININ TEKRARI (Ç-D-E)
lçl ççç çay çayı çayın çayıma çok çoktur çul
açı açı taç kaç maç çak çok çan çal çalı çap
çap geç geçe geçen çöl çölü çölde çiçek çatı
çare faça foça fıçı kaça maça çama çıta çete
kaçak çorak çorap çarşı çatal açmak reçel aç
Çay suyu çayın içine çok konursa çay açık olur.
ddd dej def dil diz düz düzen düzeni ada adada
dün dön döne dönem dönemi oda odamda dadı deri
dur duy dön dök dökme döv dövme dondurma dudak
dede dada didi dudu döne dürdane darende düdük
dose diplo digitus dactylus diagnosis endocardium
Dadım adada dedeme damla damla dut suyu satmış.
ded eee eli elim elin elinde ver vergi valide
ebe ten ten tende tenden der dere deredekiler
eti eder eyer eğer ekşi elma selam selime del
değer meğer seher kelek kelebek sepet pelerin
cerebro ectoderma perrectum epidermis teleceptor
Elden gelen emek verilerek güzel resim çekildi.
Parmaklar, temel sıradaki tuşların üzerinde bükük 10
olarak durur. Sadece parmak uçları temel sıradaki 20
tuşlara değer. Böylece tuşlara vurmak kolay olur. 30
Parmak tuşa hızla uzanır; sonra hemen temel sıra- 40
daki yerine döner. Her tuşa, tereddütsüz vurunuz. 50
Bir kelimeyi yazınca hemen öbür kelimeye geçiniz. 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 23 – ALFABE TUŞLARININ TEKRARI (F-G-Ğ)
fff ful fule fular fuları fon fondan fondakileri
def far fark farkı farklı şef şeflik şefliğinden
fol fol fok fay fayda fiyat fen fena fülüt fakat
afra bafra sofra kofra forma flama fuar fırın
fikret faruk fuat fehime irfan efendim aferin
fizik farmakoloji fizyoloji nefroloji formula
Fazla hafif ve fantezi kıyafet almak fena olmuş.
fgf ggg gül güle gülen gör göre gören görgülü
göz göze gözden gözlerinize güz güzel güzelim
gel gele gelin gezelim gaz gazi gazilik gelir
gol göl gölet git guy ger gergi gergin gemici
galip gogol gülten gonca nevgül sevgi nevaset
graph gram genus glossa gastro granul glottis
Guguk kuşu gece gündüz güzel güzel ötüp göçecek.
şğş ğğğ eğere eğeri eğerde doğrul doğrultusu
yağ sağ sağa sağda sağdan yağmur yağmurlarla
bağ bağa bağdan tuğ tuğa tuğra tuğla tuğlacı
değ değer değmez düğümü düğümlemek ağa dağı
buğu kuğu tuğu sığa ağıla güğüm sağım ağıra
Kağnı sağrı bağrıma otağım yatağım bardağım
Bir tuşa vururken, diğer parmaklar temel sıradaki 10
yerinde durmalıdır. Parmak tuşa ani bir hareketle 20
vurmalı ve sonra hemen tuşu bırakmalıdır. Tuşlara 30
uzanım sırasında da parmaklar hiç durmadan ve bü- 40
kük olarak gitmeli, tuşa vurur vurmaz temel sıra- 50
daki yerine dönmelidir. Korkmadan yazınızı yazın. 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 24 – ALFABE TUŞLARININ TEKRARI (H-I-Đ)
jhj hhh hal hale halef halefi his hissem hisset
ahu hak haki hakim hakime hay hayret hayretimiz
hac hacı hap hapı hepsi hepimiz har harman hata
han hamam hakan hasta her herkes hol holü horon
hypo hyper amphi lithonephria hemispherium hear
Herkes hastaya hileli hap veren hırsızı aramalı.
kık ııı akı akım akımı sırrı sırdaş kır kırmış
acı kır kıra kıran kıranı yıl yılını yılındaki
sık tık tıkış yık yıkım hık hak hakkı hakkımız
ıslık kısık kırık tırmık fıstık yastık sarılık
ılık kışı tır darı takı takılı kırlı ıtır kıyı
Isı farkı bazı kısımları fırın gibi sıcak yaptı.
şiş iii şiş işi işim iki ikiz ikisi ikilik içi
içim içimli için içindeki ili ilim ilmi ikinci
ile eli elim elime bir biri birincisin birebir
ikilik iyi iyilik kilim kilimi cin cinci simli
iris pili lienitis sinusitis sinister epicrisis
Đşçiler işlerini bitirince kantinde çay içtiler.
Temel sırada bükük olarak duran parmaklar tuşlara 10
fazla yüklenmez; değer-değmez durumda durur. Eğer 20
temel sıraya, aşağı bastıracak gibi yüklenir isek 30
ve bileklerimizi makinenin kenarına dayarsak, bir 40
tuşa vurunca öbür tuşlara da basılmış olur; yazı- 50
mızda gereksiz hatalar oluşur. Kendinizi sıkmayın. 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 25 – ALFABE TUŞLARININ TEKRARI (J-K-L)
jjj jüt jütü jütün jütten jet jetten jetlerimiz
jat ruj ruju rujda rujdan jüt jütler jütlerinde
jel jile jilet jan jop jeep jön jüri jant jale
mesaj masaj pasaj pijama jeton jüpon japon jop
jejunum jejunoiletis juvenile jandarma jambon
Jat ile serj rengi jüponları jiletle kesiyorlar.
kkk kaş kaşın kaşık karık kaşsız kars karsız
kör körü körü körüne kök köklü köklük köylük
kıs kısmak kısmıklamak kıt kıtlık kır kırmak
kor oku okul ekle eklemek kırık kıstas kemik
kara kaya kaymak kalk kalkmak fark farketmek
kardiyo kanser kilokalori laktojenik kyphosis
Keklik seke seke kayanın kenarına kadar kaçmış.
lll lar ler lam lan lap kul kullan kullanmaya
bal bel böl bölü bölmüş eli elimiz elimizdeki
lale lira tela file kile zile sala kala kalem
luna local lactis liyofil bilateral folliculus
Liman yolu kalın betonla elli milyona mal oldu.
Yazı yazarken beden dik ve biraz öne yatık durur. 10
Klavyenin tam karşısına doğru oturulur. Dirsekler 20
bedene yakın durur. Kollar yana doğru açılmazlar. 30
Küçük parmaklar da, öbür parmaklar gibi, bükük ve 40
dik olarak durursa, sonra tuşa vurmak kolay olur. 50
Bir kelimeyi yazınca hemen öbür kelimeye geçiniz. 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 26 – ALFABE TUŞLARININ TEKRARI (M-N-O)
jmj mum mam mama mamak mal mala jam kum kuma
mel mele melek melemek mor morali moralinden
dam dama damdan mum kum kumu kumdan maz mazi
mika maki mali malum mor morum mer meram mat
mamo myelinum myos micrometer mesometrium mega
Memur almak için merkez büromuz tamim çıkarmış.
jnj nnn nam namı nal nalın dön dönmen dönmeni
bön nur nura nurda nurdan yan yanmış yanmışın
ney neyi neyin neden niçin unu unun kan kanın
nesin nesine nasıl şan şen son yön yan yandan
natus renal neuron nodule naris tendon ancon
Nedenler bulunursa sonuç hemen hemen aynı olur.
lol ooo bor boru borun boruna sor soran sorun
oba koru korun korunu kolon morali oto otobüs
ova kova oku pot bono mono koz koza roka toka
ora orak oluk toz toza balo balon dolap çorap
oculomotor cordiology ossiform thoracostomy
Ormanda odun olduğu için oraya kadar yol açmış.
Tuşlara vurma ve daktilo yazma tekniklerine büyük 10
önem vermemiz de hatasız yazmamıza yardımcı olur. 20
Bu konuda öğretmenin söylediklerini ve gösterdik- 30
lerini yapmaya çalışmalıyız. Parmakların tuşların 40
üzerinde bükük olarak durması ve uzanım sırasında 50
da bükük durumunu koruması, iyi yazış tekniğidir. 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 27 – ALFABE TUŞLARININ TEKRARI (Ö-P-R)
kök ööö göl gölü göle gölden ölü gölümü ölüme
öge göz gözü gözün gözüne ölç ölçme ölçmeleri
föy köy kök bön jön gön pöf çöp dön yön gönül
bölü köle nöbet şölen cömert öğün ödem sözlük
ömür kömür şoför çömlek gömlek özel gömü ölüm
lökopeni nötropeni pnömi böbrek örnek tümörün
Ördekler gölün gölgeli bölümünde ömür sürdüler.
şpş ppp pay payı payım paydan top toplu toplum
pas par para paran paranı pal pay payda paydaş
cep pul pil pala pula kulp pera palas pespembe
pasta sepet kapak yaprak bolkepçe peynir çorap
paraplegia penicillus papillaris pantophobia
Pikapla kapalı yola sapıp sepeti polise vermiş.
frf rrr der dere dereyi ray rayı raylarından
ruj eri erit eriten sar sarar sararlar şarkı
ray rayı kar kara karalar fir firar kır kürk
kırar kırdırma bar baran sor soru error koru
spirogram micrograph premolaris rupture ruler
Ressam renk renk resimleri arka arkaya yapıyor.
Küçük parmakla bir tuşa vururken, diğer parmaklar 10
temel sıradaki yerlerinden kaydırılmaz. Alt satı- 20
ra geçerken ve yeni satırı yazmaya başlarken göz- 30

lerimizi kitaptan ayırmayız. Her iki ayağımızı da 40
döşemede tutarsak rahat ederiz. Hergün kendi ken- 50
dimizle yarış ederiz; başkalarıyla yarış etmeyiz. 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 28 – ALFABE TUŞLARININ TEKRARI (S-Ş-T)
sss sek seke seken seksen say saymak saymasının
söz siz size sizde sizden sor sormak sorusundan
süt sat sık soy üst ast kas yas tas sal has bus
ders ters test rest dost disk west mest post us
osteitis glossitis scoliosis safrakesesi sinister
Sessiz sessiz suya salınan sal sahile yaslandı.
şşş yaş yaşa yaşam yaşama boş boşta boştakileri
döş işi işim işimi işimiz koşu koşma koşmasında
şal şalı şalım yaş yaşı yaşımda şut tuş tuşları
şalter şilte şükran ekşimiş karşın şaşkın koşma
şeker şirin şefkat ve merhamette güneş gibi ol…
Şişeye şişe suyu boşaltıp beş kuruşa satacaktı.
ftf ttt kat katı katış katışı tür türdekiler
tos kot kota kotam kotası tip tipte tiptedir
tut tutuk tutku ütü tütsü küt kütü kütük hit
tartı turta tortu toptan portal kartal total
trilobatus retrolental prostatitis prostatic
Tekel tütün satıp tütün ekenlere toptan ödemiş.
Hatasız yazmak için devamlı olarak kitaba bakarak 10
yazmalıyız. Ekrandaki yazıya ya da tuşlara bakmak 20
dikkatimizin dağılmasına ve yanlış yazılara sebep 30
olur. Yazış hızı ile okuma hızını uygun tutmak ve 40
böylece gözlerle parmaklar arasında uyum sağlamak 50
da gerekir. Yanlış yapmanın suç olmadığını bilin. 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 29 – ALFABE TUŞLARININ TEKRARI (U-Ü-V)
juj uuu ulu ulus ulusu ulusun kur kurmak kurusu
ucu sun sunu sunuş sunmuş vur vurgun vurguncuyu
udu udunu pul pulu kum kumu kul kulu kulum uyku
sulu duru kuru şura rulo forum çorum suluk kuyu
ulcus mucigenus truncus autonomicus subcutaneous
Uydular uzun süre uçarak uygun hedefi vurdular.
şüş üüü sür sürü sürün sürsün düş düşüne düşünü
üçü tüy tüyü tüyün tüysüz dün dünür dünüm günlü
yün yünü gün günü müze mülk kürk türk türkü tül
tüp küp rtük füme sülük küstü hüsnü bülbül gülü
Üzgün güreşçi ürkek güreşip dördüncülüğe düştü.
fvf vvv var vur vursa vurgun kav kavga kavgalar
eve ver veri vergi vergim var vardır varlığında
varlık varis varol avcı avlak sever sevgi levye
bavul kavun dövün kuvvet evvel savul işve valiz
veni vitellus levus vücut pelvis valve vermi ve
Vergi verenler vatan görevini yapmış oluyorlar.
Beş dakikalık bir testteki hızımızı bulmak ister- 10
sek, kelime toplamını beşe; test üç dakikalık ise 20
üçe bölmemiz gerekir. Böylece, bir dakikadaki hız 30
bulunur. Kelime toplamı ise, sağ tarafta ve altta 40
yazılı bulunan sayılar yardımıyla hesaplanabilir. 50
Bitmemiş son satır için alttaki sayılara bakılır. 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 30 – ALFABE TUŞLARININ TEKRARI (Y-Z-Q-W-X)
jyj yyy yay yayı yayın yayını say saymak sayı
yün yüz yüze yüzey yüzeye yen yeniye yeniysen
yol yolu yoluna fay fayda tay tayfa mey meyve
yutak yatak kolay şoray aydın naylon hey yaya
glycemia laryngo myology lyophyl dystrophy
Yeni eve yarın yaya olarak yeni yoldan gideriz.
aza zzz zar zara zarar zararı zor zorlu zorluk
naz biz bizi bizim bizsiz zamsız zamlarım gezi
zil zili zilsiz zar zor zorlu zemzem tez tezli
zor zehir zulüm zamir kızma lezzet leziz mezun
zygote zymase nekroz stenoz diagnoz analjezik
Zarar eden mezeci zam yapıp zararı aza indirdi.
aqa qqq qqq sws www www sxs sxs xxx rex tax wen
aqa qqq quack quack quality quality quarantine
quantize quantize quash quash aqua liquor quiet
sws www saw saw wof wave web west wad wood
wade walk wealth weed write why what windows
white western without woman always below word
sxs xxx fox fox fix fix six six sex sex roxi
flux next fixed exits index expand relaxed
coxa apex radix oxygen cervix cortex plexus
Yanlışları bulmak için okurken kurşun kalemin ucu
harflere çok yakın tutulup kelimenin harfleri tek
tek görülerek dikkatlice okunur. Yanlış kelimenin
altı, birkaç harf boyunca ve kalemin tek hareketi
ile, düz olarak çizilir. Yanlışlarımızı sayarken,
yukarıdan aşağı eğik bir çizgi çizmek yararlıdır. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
SAYI TUŞLARI
DERS 31 – 1 ve 8 Sayı Tuşları
 Bir (1) sayı tuşuna sol elin küçük parmağı ile vurulur.
Diğer parmaklar yerindedir.
 Sekiz (8) tuşuna sağ elin orta parmağı ile basılır.
Diğer parmaklar yerinden kalkmaz.
a1a a1a 1a 1a 1qa 1qa 1 and 1 add 1 ace 1 at 1 kez
11 ton 1 fark 11 ton odun 111 lira 1 tane 11 sıra
The 11 aces of 111 th corps each rated 1 salute at 1 a.m.
Akü ile 11 arızayı gidermek zor oldu. 111 kişiydik.
11 anahtara giden 111 kapının 111 çıkışı var.
k8k k8k 8k 8k 8ık 8ık 8 kız 88 keys spark 8 askı
Only 8 of the 88 cars scored 8 on our Form 8 raiting.
8 kez 88 il 8 umutsuz ırgat 888 numaralı dolap
8 defa çalan kapı 888. park 88 numara 8 metre 8 defa
Arkadaşım 8. ayın 18 inde doğmuş.
5 ve 0 Sayı Tuşları
 Beş (5) tuşuna sol el işaret parmağı ile vurulur.
 Sıfır (0) tuşuna sağ el serçe parmak ile vurulur.
f5f f5f 5f 5f 5 fars 5 fons 5 feet 55 furs 5 fırın
Call us if 5 files or if 5 fons or if 55 furs are sold.
Sayfa 5’ten itibaren 55 defa okumaya başladı. 5 ton
Beni 5 defa arayıp 5 günde yanına çağırdı. 5 kilogram
Mahkemede 55 günde 555 davaya 5 hakim baktı. Grup 5
ş0ş ş0ş 0ş 0ş şut 0 10 şişe 100 şoför 101 kişi 10 top
Doların satışı 1.150 YTL oldu. Euro 1.850 liraya indi.
Bu yıl 50. yıl kutlamaları 15 gün sürecek. Nice 50. yıllara.
80 katlı gökdelenin 50. katının yapımı 10 ayda bitti. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 32 – 2 ve 7 Sayı Tuşları
 Đki (2) tuşuna sol el yüzük parmağı ile vurulur.
 Yedi (7) tuşuna sağ el işaret parmak ile vurulur.
s2s s2s 2ws 2ws has 2 sons it is 2 sizes 22 seller
sepet 2 sakız 222 silgi 2 sınıf 2 saniye 2 sefer
Tayfunda 22 dakika içinde 2200 kişi boğulmuştur.
Exactly at 2 on April 22, the 22 nd Company, at Pier 2.
jj j7j 7uj 7uj 7 jets 7 jeans 7 jobs 7 jaws 77 judge
From July 7 on, all 7 men will live at 77 th street.
Satışların 27 milyonluk kısmı 72 günde tamamlandı.
Haftada 27 saat çalışma ile 578 kg. mal üretebildik.
4 ve 9 Sayı Tuşları
 Dört (4) tuşuna sol elin orta parmağı ile vurulur.
 Dokuz (9) tuşuna sağ el yüzük parmak ile vurulur.
f4f f4f f4 f4 ıf 4 furs off 4 floors, 4 staff 44 fishes
4 adam 4 gün 4 defa 4 adım attı. 4 kişi 4 adada 4 gece
I baked 4 leaves of bread, 4 cakes and 4 pies before 4 p.m.
Bizde 14 fatura ile 44 fiş var. Toplam 141 milyon ediyor.
Bankadaki 4144 fiş numaralı hesapta 401 lira var.
l9l l9l 9l 9l 9ol 9ol 9 lugs 9 lads dial 9 all 99 school
the 9 couples, tour 99 999 lira 99 lale 9 okul 99 yalan
9 günde tam 999 kişiye yardım etti. 9 melek 991 leylek
Sonu 9 ile biten 977 bilete 92 bin lira ikramiye verildi. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 33 – 3 ve 6 Sayı Tuşları
 Üç (3) tuşuna sol el orta parmak ile vurulur.
 Altı (6) tuşuna sağ el işaret parmak ile vurulur.
d3d d3d 3d 3d 3ed 3ed 33 days 3 dogs 333 drugs
3 emekli 3 raket 33 ton 333 delik 33 etiket 3 el
33 dul 3 defa bankaya gelip 330 milyon lira aldılar.
On July 3, the 33 lights lit 3 swimmers as each did 3 dives.
Sadece 33 dakikada 3 dilde destan dizdiler.
j6j j6j 6uj 6uj 6j 6j 6 jams 6 jets 6 joys 6 jokes
uşak 6 usta 6 jüri 66 japon 66 jeolog 66 jeotermal
On May 6, car 66 delivered 66 tons of number 6 jibs.
6 dilde 56 dakika konuşarak Japon jürisini etkiledi.
Sağ işaret parmağını kullanarak 666 sayısını yazınız.
— —
Rakamlara vururken parmaklar yerinden hızla kalkar. Bazen
yanlış tuşa vurulmuş olur. Bükük olan ve tuşa hızla giden
parmak yanlış rakam tuşuna vursa bile zarar yoktur. Doğru
vuruş tekniği esastır. Tereddütsüz olarak tuşa vurmak, en
doğru yoldur. Yanlışlar zamanla azalır. Rakamlara vuruşta
parmaklar temel sıra üzerindeki şekillerini bozmamalıdır.
Yalnız bazen parmaklar diğer tuşlara vuruşta olduğu gibi,
bükük olan rakam tuşuna yetişmeyebilir. Şayet parmaklar,
bükük olarak yetişmiyorsa, o zaman parmak düz olarak uza-
tılır. Rakamları yazarken gözler, sürekli kopyada olmalı.
— —
Savarona bugüne kadar inşa edilen kraliyete ait olma-
yan en büyük yattır. Toplam uzunluğu 136 metre, direği
16 metre, iskeleti 6.1 metre ve en yüksek hızı 18 deniz
mili, gezinti hızı ise 16 deniz milidir. Ana süitin yanı
sıra 17 lüks süitin alanı ortalama 50 metre karedir.
— —
Çeşitli kaynaklara göre Mimar Sinan 84 cami, 52 mescit,
57 medrese, 7 okul ve darülkurra, 22 türbe, 17 imaret,
3 darüşşifa, 7 su yolu kemeri, 48 hamam olmak üzere
sayılamayanlarla birlikte üç yüz elliyi aşkın yapı
gerçekleştirmiştir. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 34 – DĐĞER ĐŞARET VE SEMBOLLER
(/) SLASH – KESME
Sağ elin işaret parmağı ile vurulur. Ama önce sol elin küçük
parmağı ile Shift tuşuna basılı tutarken sağ elin işaret
parmağı ile (7) tuşuna vurduğumuzda (/) kesme/slaş yazılır.
/// /// / eğri çizgi/diagonal/slash Mr./Mrs. and/or
ve/veya bay/bayan kar/zarar açık/kapalı gel/git var/yok
Kesir çizgisi 1/4 kapı numarası 5/7 Đzmir/Ankara y/n
Notice how mixed fractions are keyed: 2 5/8 3 1/4 4 3/4
( ) PARANTEZ AÇMA-KAPAMA
Parantez aç tuşuna sol elimizin serçe parmağı SHIFT tuşuna
basılı iken (Sol Shift+8) sağ elin orta parmağı ile basılır.
Aynı şekilde parantez kapama işareti için sağ elin yüzük
parmağı ile vurulan tuş (Sol Shift+9) kullanılır.
k(k 8( ((( l)l 9) ))) () () (parenthesis) (parantez)
Yeşil (No: 58) ve Mavi (No: 59) burada doğdu (Bursa).
The Red (No: 34) and blue (No: 78) cars bothwon here (Rio).
Our trees (mostly maples) were red and gold (autumn).
Curriculum vitae (CV) çok uzun (bir sayfadan uzun) olmamalı.
Öğretmenler derste objektif (tarafsız, nesnel) olmalıdır.
(%) YÜZDE
Sol elin işaret parmağı ile yazılır. Sol elin işaret parmağı
ile 5 tuşuna vurmadan önce sağ elin küçük parmağı SHIFT
tuşuna basılır.
%%% %f% %f% %5f %5f %5 indirim, 5% discount, %06 hata
Give discounts of 8% on rods, 50% on lures and 75% on line.
Çalışanlardan %20 vergi, %5 pirim ve %04 damga harcı kes.
Başvuranların %30’u lise, %70’i üniversite mezunu imiş. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
DERS 35 – DĐĞER ĐŞARET VE SEMBOLLER
(“) ÇĐFT TIRNAK
Sol elin küçük parmağı ile klavyenin sol üst köşesindeki ESC
tuşunun altında (1) tuşunun sol yanındaki é-“ tuşuna basılır.
a”a a”a a”a a” “a “1as” “1sa” “1” “a” “a class”
Don’t confuse “to” and “too” or “principal” and “principle”.
Metinde “önemli” ve “alıntı” olan sözcükleritırnak içine al.
Read three articles: “Show Time”, “Smile” and “Vocations”.
Sadece “bir ay” için izin istedi. “Yarın ararım” dedi.

(!) ÜNLEM
Sağ elin küçük parmağı Shift tuşunda basılı iken Sol elin
küçük parmağı yukarı doğru uzatılarak vurulur. Vuruş
esnasında kolda ve dirsekte yana doğru açılma olmaması
gerekir.
a1a a!a a1a a!a a1a a!a a! !a !a a! !qa aq!
Get ready! Begin! Try harder! Hurry! Great! Ey!
Dikkat! Tehlike! Vazgeçme! Derhal buradan çık! Dur!
Eyvah! Kim demiş! Hello!, he said. Don’t stop! Hey!
Ey Türk Gençliği! Ey Türk Đstikbâlinin evlâdı!
(^) ĐNCELTME ĐŞARETĐ
Bu tuşu yazmak için önce sağ elin küçük parmağı shift tuşunda
basılı iken sol elin orta parmağı ile (3)’e basılır ve
parmaklar temel sırada yerlerine getirilir. Đlk etapta
görüntü çıkmaz. Đnceltme işareti konacak harfe bastığımızda
işaret harfin üzerinde çıkacaktır.
^^^ ^^^ âââ ÂÂÂ êêê ÊÊÊ Âââ îîî âlî zât kâr
alâ alâ elâ elâ kâr kâr kâse kâse agâh agâh
Lugât lugât âdet âdet kâğıt kâğıt âtıl âtıl
(&) AND – VE
Sağ elin serçe parmağı shift tuşuna basılı tutup, sol elin
işaret parmağı ile (6) tuşuna vurarak yazarız.
&&& &&& 6&& 6&6 6tf &tf & && && &&&
teyp&radyo defter&kalem saat&çanta sandık&dolap
pergel&gönye daire&bina odun&kömür mobilya&halı On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
SERBEST YAZILAR -1
Tarih dersinde, Atatürk, dersini anlatıp bitirmiş 10
olan öğrenciye, çocuğum yalnız bir şeyi söylemeyi 20
unuttun; Türk milletini kim kurtardı, diye sordu. 30
Öğrenci de, Atamız kurtardı paşam diye cevap ver- 40
di. Atatürk bu cevabı kabul etmedi. Hayır çocuğum 50
Türk milletini kendi kanı kurtardı, dedi. Atatürk 60
Galatasaray Lisesisin sınıf içi sınavında, öğren- 70
cilerden birisine, Nil olmasaydı Mısır ne olurdu, 80
diye sordu. Öğrenci, çabuk cevap vermek için bir- 90
den boş bulunarak heyecanla ve yüksek sesle: Hapı 100
yutardı… dedi. Bu cevap Atatürk’ün hoşuna gitti. 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bir buluttan denize bir damla su damladı. Denizin 10
büyüklüğünü, uçsuz bucaksızlığını gören damla çok 20
utandı ve şöyle dedi: Denizin bulunduğu yerde ben 30
kim oluyorum? Doğrusuna bakılacak olursa o varken 40
ben yokum. Su damlası kendisini hakir gördüğünden 50
sedef onu bağrına basıp naz ile besledi; felek de 60
onu öyle yükseltti ki, padişahların taçlarına la- 70
yık bir inci oldu. Gurura kapıl demem amma özünü, 80
kendini küçük görerek ümitsizliğe de hiç kapılma. 90
Đnsanın kendini eksiğiyle ve yeteneğiyle tanıması 100
gerekir. Hiç kimse kusursuz olmaz. Onun için kimi 110
kusurlarına bakıp da kendine haksızlık etmeyesin. 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
SERBEST YAZILAR – 2
Gurur tahtında oturup tahammülü olmayan bir kimse 10
hükümdar da olsa tacı ona haramdır. Savaşta sebat 20
göster demem de, öfkelendiğin vakif öfke ve gazap 30
gösterme derim. Akıllı kimse, tahammül eder. Asıl 40
akıllılık hışımlanmamaktır. Çünkü, sabırsızlık ve 50
hışım insana bir düşmandır; pusudan bir kere fır- 60
ladı mı ne insaf kalır, ne din kalır, ne de Allah 70
korkusu. Bu gök kubbe altında, öfke gibi bir koca 80
dev görmedim. Ondan melekler bile ürküp kaçarlar. 90
Öfke baldan tatlıdır derler. Öfkeye ve gazaba ka- 100
pılmak kolaydır, insana tatlı gelir. Sonunda ise, 110
yaralanırsın; pişman olursun ya da kalp kırarsın. 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Düşündüm ki bu Türk oğlu, altı asırdan beri türlü 10
rastlantıların kasırgaları önüne düşerek; bir bo- 20
ğuşma cihanının yarlarında, uçurumlarında, deniz- 30
lerinde, çöllerinde yuvarlanmıştı. O koca tarihin 40
bu hırpalanmış yolcusu, türlü âfet ve musibet çu- 50
kurlarından onur, şan ve şeref tepelerine tırman- 60
mış; dizleri parçalanarak, tırnakları koparak, bu 70
tırmanılan yerlerden bir kaza darbesi ile taşlara 80
çarpıp çarpıp düşmüş; daima kalkarak, yeni baştan 90
dimdik durmağa çalışarak, tutunacak bir kaya par- 100
çası, yapışacak bir ağaç kütüğü aramıştı. Ve gülü 110
diken olan, o kızgın Yemen çöllerinden Arnavutluk 120
taşlarına ve Acem ellerinden Girit sularına kadar 130
altı asırdan beri kumlara, buzlara, denizlere ka- 140
nını akıta akıta, bereketli bir kaynağın o bitmez 150
tükenmez kereminden her zaman taze bir kuvvet ile 160
fışkıran; o al kanının çileli çizgileriyle, şanla 170
ve şerefle dolu, o kahraman hikâyesini yazmıştır. 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
SERBEST YAZILAR – 3
Mustafa Reşit Paşa, Fransa ve Đngiltere’de Osmanlı sefirliği
yaptığı zaman içerisinde, kütüphanecilik ve arşivcilik konu-
sunda bazı bilgiler edinmiş ve 1845 yılında çağdaş anlamda
ilk arşiv girişiminiHazine-i Evrak-ı kurarak yapmış oldu.
Osmanlı imparatorluğu’nun merkez teşkilâtına ait; padişah
kararlarını ve yazışmalarını kapsayan defterlerden olan
Divan-ı Hümayun, Sadrazam görev ve yetkileri kapsamında
yapılan yazışma ve alınan kararları içeren defterlerden
olan Bab-ı Asafi ve devletin muhasebe ve malî kayıtlarını
içeren defterlerden Bab-ı Defteri, Hazine-i Evrak altında
birleştirildi. Hırsızlık ve tahribata karşı çeşitli önlemler
alındı. Ödünç verme kuralları geliştirilerek bu kurallara
herkesin uymasına özen gösterildi.
Resmi iş ve ilişkilerde, resmi ziyaretlerde ve görüşmelerde,
toplantılarda, bayramlarda, törenlerde, üstlerle, önemli
kişilerle, hanımlarla ve yabancılarla olan ilişkilerde,
kokteyllerde, resmi kabullerde ve resmi akşam yemeklerinde
lacivert takım elbise, düz beyaz gömlek, uygun kravat, siyah
çorap ve bağcıklı siyah ayakkabı giymek uygun olur. Aynı
zamanda günlük traşlı ve bakımlı olmak, hafif parfüm
kullanmak da gereklidir. Bu arada, özellikle ayakkabının
yeni boyalı ve pantolonun ütülü olmasına da dikkat edilmeli,
alyans, kravat iğnesi, rozet ve saat dışında fazla ve
gereksiz aksesuar takılmamalı; cep telefonu bulundurul-
mamalıdır.
Đnsanlar kendilerini niyetlerine göre; başkalarını ise,
kılık-kıyafetlerine, sözlerine ve hareketlerine göre
değerlendirirler. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
SERBEST YAZILAR – 4
Selamlaşma belirli kurallara bağlıdır. Kapalı mahallerde
olsun, sokakta, parkta olsun erkek, başında şapkası ile
selam veremez. Selam verilirken şapka çıkarılmalıdır.
Yürürken biri selamlanacak ise, şapka, ona aksi yöndeki
elle çıkartılır. El sıkılacak ise, şapka sol ele alınır.
Kadınlar şapkalarını çıkartmazlar. Erkekler eldivenle el
sıkamazlar; el sıkmak için erkek, mutlaka eldivenini
çıkartmalıdır. Kadınlar için böyle bir mecburiyet yoktur.
Şapka kullanılmadığı durumlarda uygun yakınlıkta bir
mesafeye gelindiğinde baş hafifçe öne eğilerek ve kişinin
yüzüne bakılarak selam verilir. Karşı tarafta selamı
algıladığını ve kabul ettiğini belirtir bir mimikle aynı
şekilde başını eğerek karşılık vermelidir.
Sekreterin yöneticiyle düzeyli ilişkiler kurması, her şeyden
önce sekreterin mesleki bilgi ve becerisiyle mümkün olabilir.
Sekreterin mesleğinde bilgi ve becerisi, yöneticisiyle olan
ilişkilerini düzeyini tek başına belirlemez; sekreterin aynı
zamanda belli bir kimliğe ve kişiliğe sahip olması gerekir.
Kişilik olarak belli bir olgunluğa sahip olmayan bir sekre-
terin, yöneticisiyle seviyeli ilişkiler sürdürmesi kolay
değildir.
Endokrin sistem organlarının salgılarına hormon denir.
Hormonlar doğrudan kana verilirler. Hormon, çevredeki
kapillerler içindeki kana geçirilir. Dış salgı bezlerin-
den farkları kanallarının olmayışıdır. Vücutta bazı iç
salgı yapan hücreler toplulaşarak organ yapmamışlardır.
Bu hücreler vücutta yaygın şekilde bulunurlar. Bunlara
DNES (diffuz nöroendokrin sistem) hücreleri denir. Bu
hücreler mide, bağırsaklar ve solunum yollarında çok
görülürler. Salgıladıkları hormona “doku hormonu” denir.
Doku hormonu çevredeki doku sıvısı içine verilir ve çevre
hücreleri etkiler. Bu tür etkilemeye parakrin etki denir.
Kan vücudun sıvı olan dokusudur. Kanı yapan organlara
hemopoyetik ve lenfopoyetik organlar denir. Bu organlara
ve organlara ait terimlere kan terimleri denir. Hemopoyetik
olanlar kırmızı kanı, lenfopoyetik ak kanı yaparlar. Bu iki
kan ayrı yerlerde yapılsalar da, bildiğimiz kırmızı kan
içinde toplanırlar. Kan dendiğinde kırmızı kan anlaşılır. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
SERBEST YAZILAR – 5
Günümüzde internet büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır.
Đnternet üzerinden sunulan hizmetlerin kalitesinin artması,
bu konuda yoğun bir talebi karşımıza çıkarmıştır. Mevcut
internet üzerinde, şimdi bile çoğumuzu hayrette bırakan
servisler bulunmaktadır. Bunların ilki ve en genel olanı
web servisidir. Kurumlar web sitelerine koydukları web
sayfaları sayesinde dünyanın her yerinde çalışmalarını
sergileyebilmektedirler. Bugün elektronik posta neredeyse
vazgeçilmez bir internet imkanı olmuştur. Her yaşta insanı
kendine bağımlı hale getiren başka bir internet hizmeti ise
IRC adı verilen internet üzerinden söyleşidir. Bu sayede
anında dünyanın neresinde olunursa olunsun, bilgisayarda
başkalarıyla sohbet edip dosya alış verişinde bulunabilmek-
tedir. Bu sektörün örneklerinde, kamera ile görüntü aktarıl-
ması gibi çok gelişmiş özellikler de vardır. Artık internetten
televizyon izleyip radyo dinlenebilmekte ve kredi kartıyla
sipariş verip, alış veriş yapılabilmektedir. –X-
Hastalık raporları tıbbi şikayet ve rahatsızlığı bulunan
kişilerin hastalık durumunu ve istirahat gerektirip gerektirmediğini açıklayan raporlardır. Đstirahat raporu da denilen
bu raporlarda belirtilen süreler, kişinin tıbben iyileşmesi
için geçmesi gereken süreyi ifade eder. Hastalanan devlet
memurları, kamu görevlileri ve işçiler için ya da bir hizmeti
belirli bir süre içinde yapmakla yükümlü kimseler hakkında,
bir göreve tayin edilen kimselerin hastalanmaları halinde
düzenlenmektedir. Kişinin hastalığı ve rahatsızlığı geçene
kadar bir süre istirahat etmesi gerektiği belirtilir.
DĐL YARASI
Babası birgün, sabırsız ve çabuk sinirlenen oğluna bir torba
çivi ile bir tahta verip; “Bak oğlum!” dedi. “Kendini kaybedip
çevrene zarar vereceğini anladığın an, sinirini yenip bu tahtaya
bir çivi çakacaksın.”
Oğlan birinci gün tam otuz yedi çivi çaktı. Günler ilerledikçe
kendini kontrol etmesini öğrenip çaktığı çivileri azalttı. Daha
sonra ise hiç çivi çakmamayı öğrendi. Bunu babasına söylediğinde
“Kendini kontrol ettiğin her günün sonunda tahtadan çivi çıkara-
caksın.” dedi babası.
En son çivi de söküldüğünde oğlan yine babasına haber verdi.
Babası çocuğun elinden tuttu ve tahtanın yanına götürüp; “Bak
oğlum!” dedi. “Şu tahtayı görüyor musun? Hiçbir zaman eskisi
gibi olamayacak. Sinirlendiğin ve kırıp geçirdiğin her an kar-
şındakilerde böyle yaralar oluşur. Ne kadar tamir etmeye çalış-
san da dil yarasını iyileştiremez, ilişkilerinde eski güzelliği
yakalayamazsın.” On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
SERBEST YAZILAR – 6
BAŞKA NE YAPABĐLĐRDĐM KĐ?
Adamın birinin hayatının büyük bir bölümü hapishanelerde geçer.
Hapiste olmadığı zamanlarda bile eviyle ve çocuklarıyla
ilgilenmez. Đki oğlu anne ve baba terbiyesinden yoksun olarak
büyürler.
Oğullardan biri de babası gibi uyuşturucu bağımlısıdır ve
hapishanede yatmaktadır. Diğeri büyük bir şirketin genel
müdürüdür. Olay gazetecilerin ilgisini çeker ve bu adamla
röportaj yapmaya giderler. Röportaj sırasında adam, oğullarına
asla farklı muamele yapmadığını söyler. Çünkü ikisiyle de hiç
ilgilenmemiştir.
Gazeteciler, önce hapistekini ziyaret eder ve ona niçin burada
olduğunu sorarlar. Cevap üzücü fakat bir o kadar da açıktır:
“Babamı tanıyorsunuz, başka ne yapabilirim ki?”
Olayın en çarpıcı yanı, şirketin yöneticisi olanın düşüncesidir.
Gazeteciler onunla da röportaj yaparlar ve ona da bu duruma
nasıl geldiğini sorarlar. Cevap çok ilginçtir: “Babamı
tanıyorsunuz, başka ne yapabilirdim ki?”
GERÇEĞĐ SÖYLESEYDĐ!…
Şems gideli uzun yıllar olmuş, Mevlâna ondan hiç haber
alamamıştı. Birgün birisi gelip, “Şems’i filan yerde gördüm”
deyince, Mevlâna ona yüklüce bir para verdi.
“Ama” dediler. “O yalan söylüyordu, bunu anladığınız halde
neden bu kadar çok para verdiniz?”
“Evet yalan söylediğini biliyorum” dedi Mevlâna. “Gerçeği
söyleseydi eğer, sahip olduğum her şeyi verirdim.” On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
HIZ TESTĐ ÇALIŞMALARI
Hız testi uygulamaları, hızlı yazabilme becerisinin ne
derece kazanıldığının tespit edilebilmesi amacıyla ya-
pılan uygulamalardır. Bu tür uygulamalar öğrencinin
öğrenme düzeyinin ortaya konulmasında etkilidir.
Hız testleri beş, üç ve bir dakikalık sürelerden oluşur.
Uygulanan bu testte öğrencinin yapmış olduğu dakikalık
brüt sözcük sayısı yanlış ceza indirimi yapıldıktan
sonra uygulanan süreye bölünür ve dakikalık net sürat
belirlenir. Bu uygulamada amaç ise beş dakika içinde
yüz sözcük yazmaktır. —x—
Bir kişi ile ilgili kısa kişisel bilgilerin bulunduğu
yazılara özgeçmiş denir. Özgeçmiş yazmakta asıl amaç,
iş için aranan niteliklerin taşındığını göstermektir.
Özgeçmiş, kişiyi tanıtması bakımından yaşam öyküsüne
benzer; ancak aralarında şekil ve içerik farkı vardır.
Bilindiği gibi biyografiler kişi ile ilgili tanıtıcı
bilgileri, tüm ayrıntılarıyla ortaya koyarken, özgeçmiş
sadece genel hatlarıyla bireyleri tanıtır. Ayrıca biyog-
rafiler başkaları tarafından yazılırken, özgeçmişi bireyin
kendisi yazar. —x—
Bizler millet olarak, misafir olmayı ve misafir ağırlamayı
seven insanlarız. Kültürümüzün en önemli ve köklü unsurlarından
biri olan misafirperverlik hususunda belli kurallarımız vardır.
Günümüzde kentleşmenin sonucunda, bu kentlerin dinamik atmos-
ferinde yaşayan insanlar arasında, misafirlik bilinci günden
güne zayıflamaya başlamıştır. —x—
Tıbbi sekreterlerin yerine getirdikleri temel görevlerden
birisi de rapor yazma ve hasta dosyalarının düzenlenmesidir.
Bu nedenle sekreterlerin raporların özelliklerini, hasta
dosyalarının düzenlenmesini ve arşivlerin fonksiyonlarını
iyi bilmeleri gerekmektedir. —x— On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
Davetler sosyal hayatın bir unsurudur. Davetlerde uyulması
gereken kuralları takip etmek, görgü ve nezaketin bir
gereğidir. Davetlerde davetlileri ağırlamak, gösterişli ve
şatafatlı yemeklerle insanları etkilemeye çalışmak değildir.
Yerel âdetler, kişinin kendi zevk ve olanakları göz önünde
bulundurularak yapılmalıdır.
Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı bir organizasyon
düşünmek olanaksızdır. Bilgisayar destekli sistemler,
idari mekanizmaları ve yöneticileri destekleyen bilgi
kaynaklarının etkili kullanımını sağlamaktadır.
Klavye kullanımında belli bir hıza erişebilmek ve böylece
zamanı verimli kullanmayı başarmak, hedeflerimizin başında
gelir. Dakikalık kelime olarak ifade edilen bu ölçüm, her
beş vuruşun bir kelime sayılması ile belirlenir. Hataları
dikkate almadan yapılan hesaplama sonucunda, dakikalık brüt
kelime ortaya çıkar. Her hataya belli bir ceza indirimi
yapıldıktan sonra hesaplanırsa, dakikalık net kelime bulunur.
Yataklı tedavi kurumlarına tedavi edilmek için gelen yaralı
ya da hastaların görmüş oldukları işlemler sonucunda oluşan
ve hastaların daha sonraki olası başvurularında, bilimsel
araştırmalarda, istatistikî değerlendirmelerde, adli dava-
larda, vb. konularda kullanılmak gibi amaçlarla belirli
sınıflama sistemlerine bağlı kalınarak bir sıra ve düzen
içerisinde saklanan dokümantasyona, söz konusu dokümantas-
yona bakan birime ve bu dokümantasyonu barındıran yerlere
“Hastane Arşivi” denir. On Parmak Klavye Kullanımı Dersi
ĐNGĐLĐZCE YAZILAR
ATATÜRK
Mustafa Kemal Atatürk was born in a three-storey pink house
at Islahhane Street, Kocakasim District, Salonika in 1881.
His father was Ali Riza Efendi anda mother was Zübeyde Hanim.
His paternal Grand father Hafiz Efendi is a member of Kocacik
Nomads from Konya and Aydin region, which was settled in
Macedonia during 14th-15th centuries. Hist mother Zübeyde
Hanim, also a daughter of an old Turkish family, settled in the
town of Langasa near Salonika. Ali Riza Efendi who worked in
various areas such as; a military officer, a pious foundation
clerk and for some time a timber Merchant and got married with
Zübeyde Hanim in 1871. Four of Atatürk’s five siblings died at
an early age, only his sister Makbule Atadan survived and lived
until 1956.
PĐRĐ REĐS
Famous Turkish sailor and the first Turkish marine cartographer.
Piri Reis was both a great sea commandner who was heroic and
smart in battle an done of the most important cartographers and
sailor writes of his time. Starting with his days of piracy, he
systematically wrote down his observations. Works he procuded
written by using the material he found on marine cartography and
marine geography and the maps he produced have a distinguished
place in history of science. The world map he charted was
printed by the Turkish Historical Institution in 1935. This map
was presented by Piri Reis to Yavuz Sultan Selim in Egypt in

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s